kentico updated: 21.02.2024 10:40:59

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Vítejte na internetových stránkách responsenow.in, které vlastní společnost Response Now s.r.o.

 
Tyto Podmínky použití stanoví podmínky, které upravují váš přístup k těmto internetovým stránkám (dále jen „stránky“ nebo „internetové stránky“) anebo k veškerým datům, textu, grafice, uživatelským rozhraním, vizuálním rozhraním, fotografiím, ochranným známkám, logům, zvukům, hudbě, dílům a počítačovému kódu zpřístupněným stránkami nebo jejich prostřednictvím (dále jen „obsah“) a jejich používání. Představují dohodu mezi vámi nebo subjektem, který zastupujete, (dále jen „vy“) a společností Response Now s.r.o., se sídlem na adrese Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1, IČ: 05067529 (dále jen „my“, „nás“, „naše“, „Response Now“). Response Now vám poskytne přístup k internetovým stránkám a umožní jejich používání pouze, pokud bez výhrad přijmete všechna ustanovení těchto Podmínek použití.

PŘISTUPUJETE-LI K JAKÉMUKOLI OBSAHU STRÁNEK NEBO TAKOVÝ OBSAH POUŽÍVÁTE, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI VŠEMI USTANOVENÍMI TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, A PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI NAVŠTĚVOVAT TYTO STRÁNKY A POUŽÍVAT JE, MŮŽETE V SOULADU SE ZÁKONEM SOUHLASIT S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ A JSTE OPRÁVNĚNI ZAVÁZAT JAKÝKOLI SUBJEKT, KTERÝ ZASTUPUJETE. NEBUDETE-LI S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ NEBO S JAKOUKOLI JEJICH NÁSLEDNOU ZMĚNOU SOUHLASIT, NEVSTUPUJTE NA TYTO STRÁNKY, NEPROCHÁZEJTE JE ANI JE JINÝM ZPŮSOBEM NEPOUŽÍVEJTE.

Vyhrazujeme si právo na základě svého výhradního uvážení tyto Podmínky použití kdykoli aktualizovat nebo změnit. Pokud po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek použití budete stránky dále navštěvovat a používat je, vyjadřujete tím souhlas s uvedenými změnami.

Používání stránek

Stránky můžete navštěvovat a používat výlučně v souladu s těmito Podmínkami použití. Jste povinni přesně dodržovat všechny zákony, pravidla, nařízení a předpisy platné pro navštěvování a používání stránek, včetně zákonů, pravidel a nařízení, které upravují chování na internetu, online obsah a export dat do a z České republiky a země vašeho pobytu. Dále se zakazuje:

 • Přístup, získávání, kopírování nebo sledování jakékoli části stránek nebo reprodukce či obcházení navigační struktury nebo prezentace stránek jakýmkoli způsobem za účelem získání nebo pokusu o získání jakýchkoli materiálů, dokumentů či informací jakýmkoli způsobem, jejichž zpřístupnění není stránkou zamýšleno, to platí i pro používání „přímých odkazů“, „page-scrape“, „robotů“, „pavouků“ nebo jiných automatizovaných zařízení, programů, algoritmů nebo metodik včetně podobných nebo ekvivalentních manuálních procesů.
 • Pokoušet se získat neoprávněný přístup k jakékoli části nebo funkci stránek nebo jiných systémů či sítí propojených se stránkami nebo jakýmkoli serverem, například pomocí „hackování“, „získávání“ hesel nebo jiného nezákonného prostředku.
 • Zkoumat, hledat nebo testovat zranitelnost stránek nebo jakékoli sítě propojené se stránkami a porušovat bezpečnostní nebo autorizační opatření na stránkách nebo jakékoli síti propojené se stránkami.
 • Zpětně vyhledávat, sledovat nebo se pokoušet sledovat údaje o jiném uživateli nebo návštěvníkovi stránek nebo jiném zákazníkovi společnosti Response Now a to včetně údajů umožňujících jeho identifikaci.
 • Provádět činnosti, které představují nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení infrastruktury stránek nebo systémů či sítí společnosti Response Now nebo jakýchkoli systémů či sítí propojených se stránkami.
 • Používat jakékoli zařízení, software nebo postup za účelem narušení nebo snahy o narušení řádného fungování stránek, jakékoli činnosti prováděné na stránkách nebo narušení používání stránek jakoukoli jinou osobou.
 • Šířit viry nebo jiné technologie, které mohou poškodit společnost Response Now jinou osobu či entitu, včetně jakéhokoli jiného uživatele stránek.
 • Falšovat nebo manipulovat s identifikátory za účelem zastření původu jakéhokoli sdělení nebo zprávy, kterou zasíláte společnosti Response Now na stránkách či jejich prostřednictvím.
 • Předstírat, že jste někdo jiný nebo že zastupujete někoho jiného, nebo se vydávat za jinou osobu či subjekt.
 • Používat tyto stránky za účelem, který je nezákonný nebo zakázaný těmito Podmínkami použití, nebo vyžadovat provádění protiprávní činnosti nebo jiné činnosti, která porušuje práva společnosti Response Now či jiných osob.

Práva duševního vlastnictví

Není-li v části „Udělování licence“ těchto Podmínek použití výslovně stanoveno jinak, berete na vědomí a souhlasíte, že:

 • Společnost Response Now vlastní nebo má licenci ve smyslu práva autorského či předpisů upravujících práva k průmyslovému vlastnictví a veškerých dalších vlastnických či osobnostních práv (dále jen „Práva duševního vlastnictví“), v souvislosti se stránkami a obsahem nebo ve vztahu ke stránkám a obsahu, mimo jiné včetně designu, struktury, výběru, koordinace, vyjádření, „vzhledu“ a uspořádání takového obsahu nebo stránek.
 • Nevlastníte žádné právo k jakýmkoli právům duševního vlastnictví v souvislosti se stránkami nebo obsahem nebo ve vztahu k nim, ani licenci na ně nebo podíl v nich.
 • Společnost Response Now vlastní veškerá práva, nároky a podíl vztahující se k jakýmkoli nahrazením, vylepšením, aktualizacím, doplněním, odvozeným dílům a jiným úpravám (mimo jiné včetně začlenění jakýchkoli nápadů, metod nebo postupů poskytnutých vámi nebo vaším prostřednictvím) Práv duševního vlastnictví učiněným jakoukoli osobou, i pokud byly zaplaceny vámi, a bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou podobné jakémukoli vašemu právu duševního vlastnictví. V případě, že tomu tak není, vynaložíte veškeré úsilí potřebné k převodu vlastnictví společnosti Response Now, zejména postoupením (což tímto činíte) veškerých práv na tato práva duševního vlastnictví ve prospěch společnosti Response Now, mimo jiné včetně patentových přihlášek, patentů a jiných převoditelných práv vyplývajících ze stránek nebo obsahu nebo se k nim vztahujících.
 • Žádná část stránek nebo obsahu nesmí být kopírována, reprodukována, nově publikována, nahrávána, posílána, veřejně zobrazována, kódována, překládána, přenášena nebo distribuována jakýmkoli způsobem (včetně „zrcadlení“) na jakýkoli jiný počítač, server, internetovou stránku nebo jiné médium za účelem zveřejnění, distribuce nebo za jiným komerčním účelem bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Response Now.
 • Všechna označení obsažená na těchto stránkách a v obsahu vlastní společnost Response Now nebo příslušní vlastníci takových označení a tyto jsou chráněny českým a mezinárodním právem vztahujícím se k ochranným známkám, označení a autorskému právu. Jakékoli použití kteréhokoliv z tohoto označení bez výslovného písemného souhlasu společnosti Response Now nebo případně jiného oprávněného subjektu je přísně zakázáno.
 • Společnost Response Now může podle svého uvážení zakázat a znemožnit další přístup na stránky a k obsahu jakýmkoli osobám nebo subjektu, které porušují práva duševního vlastnictví společnosti Response Now nebo jiných osob.

Udělení licence

Společnost Response Now vám uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, nepřevoditelnou licenci (bez práva na poskytování sublicencí) k přístupu na stránky a jejich používání výhradně obchodně přiměřeným způsobem pro vaše legitimní interní obchodní účely a účely, které jsou jinak v souladu s těmito Podmínkami použití. Nesmíte však:

 • Jiným způsobem stránky užít, zejména je pak rozmnožovat, upravovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, měnit, pozměňovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla z jakékoli stránky nebo obsahu.
 • Poskytovat sublicence nebo jinak přenášet stránky nebo obsah jakékoli třetí straně.
 • Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozebírat nebo jinak se pokoušet odvodit zdrojový kód stránek nebo obsahu.
 • Používat nebo kopírovat stránky nebo obsah jinak, než jak je výslovně uvedeno v této části Udělení licence a ustanovení těchto Podmínek použití.
 • Používat stránky nebo obsah ve „středisku služeb“ nebo podobných strukturách, pomocí nichž třetí osoby získají možnost používat stránky či jejich obsah vaším prostřednictvím.
 • Odstraňovat, skrývat či pozměňovat informace o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných právech vložené na stránkách či v obsahu, s nimi spojené nebo z nich přístupné či obcházet technické prostředky ochrany práv dle práva autorského.

Zaslané informace

Nepoužívejte tyto stránky jako prostředek k zasílání informací, které považujete za chráněné. Všechny vámi zaslané materiály budou považovány za příspěvek ve prospěch společnosti Response Now, který může společnost dále využívat dle svého uvážení, bez ohledu na věcná práva nebo výhrady práv uvedené v zaslaných informacích. V souladu s tím souhlasíte, že jakékoli materiály, mimo jiné včetně dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, plánů, poznámek, kreseb, originálních nebo tvůrčích materiálů nebo jiných informací, které jste poskytli ve formě e-mailu nebo zaslání informací společnosti Response Now, nebo příspěvky na těchto stránkách, jsou nedůvěrné povahy a stávají se výhradním vlastnictvím společnosti Response Now. Společnost Response Now se tak stává výhradním vlastníkem, včetně všech práv duševního vlastnictví, a má právo tyto materiály neomezeně používat k jakémukoli účelu, komerčnímu či jinému, aniž by musela poskytovat odměnu. V souladu s českou legislativou, konkrétně se zákonem č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů), odesláním jakéhokoli kontaktního formuláře na tyto internetové stránky poskytujete společnosti Response Now svůj souhlas s uchováváním a zpracováním svých osobních údajů k účelu uvedenému níže.

Vyloučení záruk

SPOLEČNOST RESPONSE NOW, JEJÍ ŘEDITELÉ, ČLENOVÉ VEDENÍ, ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ, PRODEJCI, POBOČKY, ZÁSTUPCI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ (DÁLE JEN „STRANY RESPONSE NOW“) ODMÍTAJÍ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JAKÉKOLI STRÁNKY NEBO OBSAHU. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE: (a) STRÁNKY A OBSAH SE POSKYTUJÍ „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, A VEŠKERÉ RIZIKO TÝKAJÍCÍ SE USPOKOJIVÉ KVALITY, FUNGOVÁNÍ, PŘESNOSTI A VÝKONU NESETE VY; (b) V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY STRANY RESPONSE NOW NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ČI PŘEDPOKLÁDANÁ VYJÁDŘENÍ, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, MIMO JINÉ VČETNĚ (1) ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH VLASTNICKÉHO PRÁVA, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNÉHO PROVEDENÍ, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO POUŽÍVÁNÍ, ŽÁDNÉHO ZATÍŽENÍ PRÁVY TŘETÍCH OSOB A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, (2) ZÁRUK VZNIKLÝCH OBCHODNÍM STYKEM NEBO OBCHODNÍ PRAXÍ, (3) ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONU STRÁNEK A OBSAHU, A (4) ZÁRUK, ŽE PŘÍSTUP KE STRÁNKÁM NEBO OBSAHU NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, BUDE NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZCHYBNÉ; A © STRÁNKY A NABÍZENÝ OBSAH BUDETE NAVŠTĚVOVAT A POUŽÍVAT PODLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE BUDETE NÉST VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ POŠKOZENÍ SVÉHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ BUDE ZPŮSOBENA TAKOVÝM PŘÍSTUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM. NAVZDORY VAŠEMU POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A OBSAHU A BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI INFORMACE POSKYTNUTÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM (AŤ JIŽ PŘESNÉ, NEBO NEPŘESNÉ) TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU, ÚDRŽBY NEBO VÝKONU POČÍTAČŮ, JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNI ZA VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S ŘÁDNÝM PROVOZEM, PODPOROU A ÚDRŽBOU POČÍTAČŮ A VEŠKERÁ TAKOVÁ RIZIKA NESETE. NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY NAD RÁMEC ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ.

Omezení odpovědnosti, opravné prostředky

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, A TO VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDOU STRANY RESPONSE NOW VŮČI VÁM NEBO TŘETÍ STRANĚ (VČETNĚ JAKÉHOKOLI VAŠEHO ZÁKAZNÍKA) ODPOVĚDNÉ ZA JAKOUKOLIV ŠKODU VČETNĚ ŠKOD TŘETÍCH STRAN NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, VIROVÝCH INFEKCÍ, VÝPADKŮ SYSTÉMU A PODOBNĚ) VZNIKLÝCH NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ NEBO VAŠEHO PŘÍSTUPU KE STRÁNKÁM NEBO OBSAHU, JEJICH POUŽÍVÁNÍ, NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT STRÁNKY NEBO OBSAH NEBO Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH, I POKUD BYLA SPOLEČNOST RESPONSE NOW UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD VZNIKLÝCH TŘETÍM STRANÁM). VYLOUČENÍ ODŠKODNĚNÍ PODLE TOHOTO USTANOVENÍ JE NEZÁVISLÉ NA JAKÉMKOLI OPRAVNÉM PROSTŘEDKU POSKYTNUTÉM PODLE TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ A PLATÍ DÁLE I V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL NEBO BUDE POKLÁDÁN ZA NEVYMAHATELNÝ. TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA ŠKODY VZNIKNOU Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO ZÁRUKY, NEDBALOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ PŘÍČINY, V MÍŘE, V NÍŽ PLATNÉ PRÁVO TAKOVÁ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEZAKAZUJE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI RESPONSE NOW VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ NÁHRADY MAJETKOVÉ ŠKODY ČI JINÉ ÚJMY, PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI RESPONSE NOW ZAPLATILI BĚHEM POSLEDNÍHO UKONČENÉHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE ZA SVŮJ PŘÍSTUP NA PŘÍSLUŠNÉ STRÁNKY A K OBSAHU NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ.

Tiskové zprávy

Obsah obsažený v tiskových zprávách vydaných společností Response Now a jejími zástupci budiž považován za přesný nebo aktuální pouze ke dni, kdy byla tisková zpráva publikována. Společnost Response Now není povinna informace aktualizovat a výslovně se zříká jakékoli povinnosti aktualizovat informace uvedené v tiskových zprávách.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Response Now odškodníte, budete bránit a zbavíte odpovědnosti v souvislosti s veškerými nároky, soudními spory, požadavky, žalobami či jinými druhy řízení zahájenými proti ní jakoukoli třetí stranou z důvodu vyplývajícího z vašeho (a) používání jakékoli stránky (včetně jakýchkoli zpráv nebo jiných uživatelských materiálů vámi zveřejněných nebo nahraných na jakékoli interaktivní fórum), (b) porušení těchto Podmínek použití, nebo © porušení zákona, předpisů nebo práv třetích stran nebo s ním souvisejícího. Zavazujete se uhradit veškeré náklady, náhrady škody a výdaje, mimo jiné včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení, jejichž uhrazení je uloženo společnosti Response Now nebo které jí jinak vzniknou v souvislosti s těmito nároky, soudními spory, žalobami, požadavky nebo jinými druhy řízení.

Aktualizace stránek

Response Now si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění podle svého uvážení měnit veškeré stránky a obsah, včetně odstranění jakýchkoli stránek a obsahu. Když budou k dispozici nové nebo vylepšené verze stránek, můžeme požadovat, abyste aktualizovali svoji aktuální verzi příslušného softwaru. Není-li společností Response Now výslovně uvedeno jinak, jakékoli nové nebo vylepšené verze stránek a obsahu podléhají ustanovením těchto Podmínek použití.

Stránky propojené odkazy

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé internetové stránky nebo zdroje třetích stran (dále jen „stránky propojené odkazy“). Stránky propojené odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Společnost Response Now nemá takové stránky propojené odkazy pod kontrolou a není odpovědná za jejich obsah ani jejich obsah neschvaluje, a to včetně jakýchkoli informací nebo materiálů obsažených na stránkách propojených odkazy. Při používání stránek propojených odkazy musíte spoléhat na vlastní nezávislý úsudek.