kentico updated: 21.02.2024 10:40:59

OCHRANA SOUKROMÍ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvodní ustanovení, autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek responsenow.in je společnost Response Now s.r.o., IČO: 050 67 529, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 257798 (dále jen „Společnost“).

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách responsenow.in (dále jen „Stránky“).

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Společnost kontrolu. Toto prohlášení se proto nevztahuje na odkazy, které uživatele ze Stránek přesměrují a odkazují na informace a služby externích subjektů. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatele takových stránek.

Informace o zpracování osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“), rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor a jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Dle konkrétní situace může mezi osobní údaje náležet mimo jiné jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa jednotlivce (fyzické osoby). Mezi osobní údaje pak nepatří informace jako např. počet uživatelů internetové stránky.


Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů

V postavení správce osobních údajů zpracovává Společnost při své činnosti určité osobní údaje svých zákazníků a jejich zástupců, dodavatelů a jejich zástupců, uživatelů Stránek, uchazečů o zaměstnání a svých zaměstnanců. Jako správce osobních údajů Společnost určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a stanoví opatření související se zpracováním osobních údajů, zejména s jejich zabezpečením. Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením.


Subjekty údajů a účely zpracování osobních údajů

Uživatelé Stránek

Společnost na základě svého oprávněného zájmu zpracovává dále uvedené osobní a jiné údaje uživatelů.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete podnět vyplněním kontaktního formuláře na Stránkách, Vámi poskytnuté údaje (včetně údajů kontaktních) budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazů a dalších navazujících otázek.

Osobní údaje zpracovávané při návštěvě Stránek

Při návštěvě Stránek Společnost ukládá zkrácenou IP adresu uživatelova počítače a informaci o internetové stránce, z níž byl vstup realizován. Během návštěvy jsou ukládány informace o datu a době přístupu, názvy zpřístupněných souborů, adresa URL, kód odpovědi HTTP, stav přístupu a informace o množství přenesených dat v rámci připojení. Tyto údaje Společnost využívá výlučně ke statistickým účelům.

Cookies

Společnost na Stránkách využívá soubory cookies, tj. datové informace, které prohlížeči každého uživatele umožňují komunikovat se serverem Společnosti a vytvořit tak individuální spojení počítače každého uživatele s počítačem Společnosti. Soubory cookies obecně pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení webových stránek a přizpůsobují zobrazování obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám uživatele. Soubory cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem uživatelé Stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah, a dále k zajištění některých funkcí Stránek. Informace získané používáním cookies jsou shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí.

Společnost používá převážně „relační“ typ souborů cookies, tj. cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy v uživatelově zařízení pouze do té doby, než se odhlásí ze Stránek nebo uzavře webový prohlížeč (poté jsou z uživatelova prohlížeče odstraněny). Společnost dále používá analytické cookies (spojené s produkty a funkcemi Google Analytics bez tzv. advertising features) a marketingové cookies (Google Analytics cookies s advertising features, DoubleClick cookies (AdWords), Facebook a LinkedIn. Většina těchto cookies trvá déle než jedna session, a proto mohou být uloženy dlouhodobě. 

Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na uživatelově zařízení ukládat soubory cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním cookies v nastavení webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči). V případě úplného zablokování cookies je však možné, že se uživateli při prohlížení Stránek nebude jejich obsah zobrazovat optimálně.

Při první návštěvě Stránek je uživatel prostřednictvím tzv. cookie banneru upozorněn na používání souborů cookies a vyzván k udělení souhlasu s jejich užíváním a zpracováním osobních údajů prostřednictvím Stránek.

Soubory logování serveru

Společnost automaticky sbírá a ukládá informace v tzv. souborech logování serveru (server-log-files), které Společnosti předává internetový prohlížeč uživatele. Tyto údaje zahrnují:

 • Typ internetového prohlížeče a jeho verze;
 • Operační systém;
 • Referující URL;
 • IP adresa;
 • Hostname přistupujícího počítače;
 • Čas požadavku na server.

Společnost si vyhrazuje právo na zpětnou kontrolu těchto údajů v případě, že vznikne podezření na protiprávní chování uživatele.

Google AdWords Conversion Tracking

Stránky využívají Google AdWords online inzertní aplikaci, která zahrnuje Google Conversion Tracking, analytickou službu poskytovanou společností Google Inc., a inzertní systém DoubleClick

Pokud uživatel klikne na inzerát poskytnutý ze strany společnosti Google Inc., tzv. conversion tracking cookie („conversion cookie“) bude uloženo na uživatelově zařízení. Tyto cookie pozbývají platnosti po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje a nejsou využívány pro identifikaci osoby.

Pokud uživatel navštíví určité internetové stránky na Stránkách a conversion cookie nepozbyla platnosti, může Společnost zjistit, že uživatel kliknul na inzerát a byl přesměrován na Stránky. Každý zákazník AdWords získává odlišné conversion cookie. Díky tomu neexistuje možnost, aby conversion cookie byly sledovány napříč stránkami inzerentů.

Informace získané na základě conversion cookie je využita k vypracování konverzní statistiky pro AdWords inzerenty. Z této statistiky AdWords zákazníkům vyplývá celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli přesměrování na příslušnou stránku. Nicméně zákazníci nezískávají informaci, která identifikuje uživatele.

Pokud uživatel chce vypnout conversion cookie, může tak učinit změnou nastavení v jeho internetovém prohlížeči.

Pro více informací může uživatel využít odkaz na příslušnou část zásad ochrany soukromí společnosti Google Inc. (https://policies.google.com/technologies/ads).

SSL šifrování

Stránky využívají z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenášených citlivých informací (např. požadavků uživatelů) šifrování SSL. Uživatel může poznat šifrované spojení díky odlišné adrese uvedené v řádku adresy Stránek (kde je výraz "http://" změněn na "https://") a také symbolu zámku. Pokud je využíváno šifrování SSL, údaje poskytnuté Společnosti nemohou být přečteny třetími stranami.

Zákazníci, dodavatelé a jejich zástupci

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníků a jejich zástupců a dodavatelů a jejich zástupců (fyzických osob) v rozsahu nezbytném pro jednání o smlouvě a plnění smlouvy, kterou za účelem výroby a prodeje svých produktů uzavírá s příslušnými osobami. Další osobní údaje zákazníků, jejich zástupců a dodavatelů a jejich zástupců nad rámec údajů nezbytných pro plnění smlouvy Společnost zpracovává pouze na základě řádně uděleného souhlasu. Zpracovávané osobní údaje Společnost získává přímo od těchto subjektů údajů či popř. z veřejných zdrojů.

V rámci prodeje produktů svým služeb Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z příslušné smlouvy, tj. zejména v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní poštovní adresa, název společnosti a případně pracovní pozice u společnosti, IČO a DIČ, telefon a email. Uvedené osobní údaje jsou Společností zpracovávány v souladu se smlouvou uzavřenou se zákazníkem a na základě jeho pokynů. 

V rámci odběru výrobků a služeb od dodavatelů zpracovává Společnost osobní údaje těchto dodavatelů a jejich zástupců v rozsahu vyplývajícím z příslušné smlouvy, tj. zejména v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní poštovní adresa, bankovní spojení, název společnosti a případně pracovní pozice u společnosti, IČO a DIČ, telefon a email.

V rámci poskytování služeb svým zákazníkům (zejména služeb souvisejících marketingovými průzkumy) Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z příslušné smlouvy se zákazníkem, tj. zejména v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní poštovní adresa, název společnosti a případně pracovní pozice u společnosti, IČO a DIČ, telefon a email. Uvedené osobní údaje jsou Společností zpracovávány v souladu se smlouvou uzavřenou se zákazníkem a na základě jeho pokynů. Společnost rovněž zákazníkovi asistuje při plnění povinností vyplývajících z Nařízení.

Uchazeči o zaměstnání

Za účelem organizace a vyhodnocování výběrového řízení při náboru nových zaměstnanců zpracovává Společnost osobní údaje uchazečů o zaměstnání. Zpracovávané osobní údaje Společnost získává přímo od těchto subjektů údajů.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je v daném případě výběrové řízení (resp. jednání o uzavření pracovní smlouvy následující po žádosti uchazeče o účast ve výběrovém řízení), nad rámec konkrétního výběrového řízení jsou osobní údaje uchazeče o zaměstnání zpracovávány pouze s jeho souhlasem. 

Zaměstnanci

Společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rozsahu nezbytném pro plnění svých zákonných povinností (např. povinnost srážet či odvádět daně, vést evidenci pro účely zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení apod.). Zaměstnanec je povinen tyto údaje Společnosti poskytnout; jejich neposkytnutí by založilo porušení právních předpisů na straně zaměstnance a/nebo Společnosti a možnost udělení sankcí ze strany příslušných státních orgánů.

Na rámec plnění zákonných povinností zpracovává Společnost osobní údaje zaměstnanců pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem.

V dalších případech Společnost zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem zaměstnanců, přičemž zaměstnanci se mohou svobodně rozhodnout, zda souhlas udělí či nikoliv. Případné neudělení souhlasu Společnost nijak nepostihuje.

Příjemci osobních údajů

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena vhodná technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle Nařízení. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost tak v některých případech poskytuje osobní údaje externím partnerům poskytujícím Společnosti služby, jež souvisejí se správou aplikací užívaných pro zpracování osobních údajů (zejména společnost Google Inc., tj. poskytovatel Google Adwords Conversion Tracking, Google Optimise, HubSpot Inc.), pojištěním Společnosti a poradenstvím pro Společnost (vedení účetnictví, právní poradenství, apod.).

Aktuální seznam příjemců osobních údajů je následující: 

 • ABRA Flexi s.r.o. 
 • Airtable, Inc.
 • MailChimp, Inc.
 • Google, Inc.
 • HubSpot, Inc.
 • Hotjar Ldt. 
 • Intercom, Inc.
 • Slack Technologies, Inc.
 • Amazon Web Services, Inc.
 • LinkedIn Corp.
 • Facebook, Inc.

Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

Předání osobních údajů do zahraničí

Společnost může předat osobní údaje do jiných zemí v Evropské unii a v některých případech i do dalších zemí (USA), ať již v případě těchto dalších zemí rozhodla Evropská komise o úrovni ochrany osobních údajů odpovídající úrovni existující v Evropské unii či nikoliv.

K předání osobních údajů jiným společnostem, je-li v daném případě nutné, dochází na základě smlouvy, na jejímž základě se příjemce osobních údajů zavazuje dodržovat vysoký standard ochrany osobních údajů (předání osobních údajů je založeno na tzv. standardních doložkách o ochraně osobních údajů dle čl. 46 odst. 2 písm. c) Nařízení) a/nebo k němu dochází na základě souhlasu osoby, jejíž osobní údaje se předávají.

Uchování osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel:

 • osobní údaje zákazníků/dodavatelů a jejich zástupců a popř. osobní údaje poskytnuté zákazníky Společnosti v souvislosti s výrobou a prodejem produktů Společnosti jsou uchovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu se Společností a v nezbytném rozsahu též po jeho skončení až do uplynutí příslušných promlčecích dob pro případ uplatnění jakýchkoli nároků vyplývajících z daného smluvního vztahu;
 • osobní údaje uživatelů Stránek jsou uchovávány pouze po dobu trvání prohlížení Stránek a tvorby statistik využití Stránek; Výjimkou mohou být některé logy a soubory cookies.
 • osobní údaje neúspěšných uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány pouze po dobu trvání výběrového řízení v rámci náboru nových zaměstnanců, neudělil-li daný uchazeč souhlas s delším uchováním svých osobních údajů; 
 • osobní údaje zaměstnanců jsou uchovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu a poté v příslušném rozsahu po dobu zákonem stanovených archivačních lhůt, případně až do uplynutí příslušných promlčecích/prekluzivních dob pro případ uplatnění jakýchkoli nároků vyplývajících z daného pracovněprávního vztahu. 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Může tak učinit zasláním oznámení na adresu sídla či jakékoliv provozovny Společnosti či zasláním e-mailové zprávy, využitím možnosti v internetové aplikaci či jiným vhodným způsobem.

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté osobní údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

Další práva subjektů údajů

Dle konkrétní situace může mít každý subjekt údajů (tj. zákazníci/dodavatelé a jejich zástupci, uživatelé Stránek, uchazeči o zaměstnání či zaměstnanci Společnosti) další práva vyplývající z Nařízení, tj. zejména:

 • právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:

Subjekt údajů má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 • právo na opravu osobních údajů, jsou-li jeho osobní údaje nepřesné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud je dán jeden z těchto důvodů:
 • právo na omezení zpracování v následujících případech: 
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (popř. požádat o předání údajů přímo Společností jinému správci), v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo smlouvě a provádí se automatizovaně;
 • právo vznést námitku, tj. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Společnosti; a
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či popř. u příslušného úřadu jiného státu Evropské unie.

Svá práva může každý subjekt údajů uplatnit kontaktováním Společnosti prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat Společnost na výše uvedené adrese, telefonním čísle +420 226 202 606 či e-mailu hello@responsenow.in nebo na adrese jakékoliv další provozovny Společnosti.

V Praze dne 25.5.2018